Stołówka szkolna Drukuj


REGULAMIN  FUNKCJONOWANIA  STOŁÓWKI SZKOLNEJ
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
W DRUŻBICACH

 

1.    Stołówka szkolna przygotowuje jednodaniowy posiłek w ciągu 5-ciu dni nauki szkolnej, od poniedziałku do piątku.
2.    Do korzystania ze stołówki uprawnieni są uczniowie szkoły,oddziałów przedszkolnych i przedszkola.
3.    Wysokość opłat za posiłek, w porozumieniu z organem prowadzącym, ustalono na kwotę 2,00 zł.
4.    Koszt wyżywienia w przedszkolu ustalono na kwotę 6,50 zł.

5.    Pieniądze za posiłki przyjmuje sekretarz szkoły p. Urszula Sujka do dnia 10-go każdego miesiąca /jeżeli jest to dzień wolny od pracy, to obowiązuje następny dzień roboczy/.
6.    Pieniądze za wyżywienie w przedszkolu należy wpłacać bezpośrednio na konto /jeżeli jest to dzień wolny od pracy, to obowiązuje następny dzień roboczy/.
7.    Informacje dotyczące kwoty miesięcznej i jadłospisu na 5 dni, podawane są na tablicy ogłoszeń w sali świetlicowej /jadłodajni/.
8.    Posiłek dla uczniów wydawany jest w godz.12:00-12:50 w sali świetlicowej, która w tym właśnie momencie przeobraża się w jadłodajnię.
9.    Dla przedszkolaków o godz.8:00 wydawane jest śniadanie, obiad o godz.11:30, a podwieczorek o godz. 14:30.
10.    Do stołówki zapisują się uczniowie w pierwszych 2 dniach września lub przed 1-szym dniem miesiąca, od którego chcą zacząć jeść obiady.
11.    Uczeń zapisuje się na stołówkę na cały miesiąc. Może przestać korzystać z posiłków, gdy przed upływem miesiąca zgłosi ten fakt w sekretariacie szkoły.
12.    Stołówka dla uczniów zaczyna działalność po 2 dniach roboczych od rozpoczęcia roku szkolnego oraz po 2 dniach roboczych od rozpoczęcia roku kalendarzowego.
13.    Stołówka nie wydaje obiadów w ostatnim i przedostatnim dniu nauki szkolnej.
14.    Stołówka dla przedszkola wydaje posiłki w każdym dniu obecności dzieci w przedszkolu.
15.    Uczniowi, któremu zdarzy się dłuższa nieobecność w szkole (trzy dni i więcej), odlicza się pieniądze za niewykorzystany posiłek od dnia następnego po zgłoszeniu tego faktu przez rodzica.                  
16.    Nieobecność w przedszkolu odlicza się po jednym dniu nieobecności dziecka, licząc od dnia następnego po zgłoszeniu tej nieobecności przez rodzica.
17.    Fakt przyjścia ucznia do szkoły po dłuższej nieobecności nie musi być zgłaszany.
18.    Odliczenie następuje w następnym miesiącu. Za miesiąc czerwiec nie ma odliczeń.
19.    Do stołówki, w trakcie trwania obiadu, dzieci wchodzą według ustalonej kolejności.
20.    Drugie danie odbierają uczniowie osobiście, zupę roznoszą kucharki.